อนุทิน 137208 - เดชาวุฒิ วิศรุตเมธา

รูปแบบการเขียนโครงงาน ( หน้าปก )

โครงงานเรื่อง การจัดการจรรยาบรรณของกลุ่มผู้ค้าอาหารสุกร ในจังหวัดนครปฐม

ผู้จัดทำ นายเดชาวุธ วิศรุตเมธา รหัสประจำตัวนักศึกษา 579904102 รุ่น ExMPA 57.1

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิชา การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แบบเสนอโครงงาน ประจำปีการศึกษา 2557

ชื่อโครงงาน การจัดการจรรยาบรรณของกลุ่มผู้ค้าอาหารสุกร ในจังหวัดนครปฐม

วิชาการจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ รหัสวิชา 9002101จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต

รายชื่อผู้เสนอโครงงาน

นางสาวรุจิรา โดยคำดี รหัสประจำตัว 579904102 รุ่น ExMPA 57.1

(ลงชื่อ) เดชาวุธ วิศรุตเมธา ผู้จัดทำโครงงาน
(นายเดชาวุธ วิศรุตเมธา )
วันที่ 26/ส.ค/2557

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)...........................................................ที่ปรึกษาโครงงาน
(..............................................................) รับเมื่อวันที่......../........./.........

โครงงานเรื่อง การจัดการจรรยาบรรณของกลุ่มผู้ค้าอาหารสุกร ในจังหวัดนครปฐม

ประจำปีการศึกษา 1 ภาคเรียน 2557

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

......................................................................................

ชื่อโครงงานการจัดการจรรยาบรรณของกลุ่มผู้ค้าอาหารสุกร ในจังหวัดนครปฐม

สาขาวิชาการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ชื่อผู้ทำโครงงาน นายเดชาวุธ วิศรุตเมธา รหัสประจำตัว 579904102 รุ่น ExMPA 57.1หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2557 จำนวน 37 วันรายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

1. ชื่อโครงการ การจัดการจรรยาบรรณของกลุ่มผู้ค้าอาหารสุกร ในจังหวัดนครปฐม

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

3. ผู้ดำเนินการ นายเดชาวุธ วิศรุตเมธา

4. หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการศึกษาของกลุ่มผู้ค้าอาหารสุกรที่มีจรรยาบรรณในจังหวัดนครปฐมว่า มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีขั้นตอนที่ถูกต้องของกลุ่มผู้ค้าอาหารสุกรที่มีต่อลูกค้าอาหารสุกรในจังหวัดนครปฐม

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการความรู้

2. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ที่ควรมีต่อกลุ่ม ลูกค้าอาหารสุกร

3. เพื่อจัดทำรายงานค้นคว้าอิสระ

6. สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

7. เป้าหมาย

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ได้แก่ ร้อยละจำนวนผู้รับบริการต่อเป้าหมาย หรือผลผลิตของโครงการ เช่น จำนวนหลักสูตร จำนวนซีดีที่เผยแพร่ หรือจำนวนชุดเอกสารประกอบคำบรรยาย)

1.ต้องการศึกษาเรื่อง การจัดการจรรยาบรรณของกลุ่มผู้ค้าอาหารสุกร ในจังหวัดนครปฐม

2.ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา 60%

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ได้แก่ ร้อยละของความพึงพอใจ)

1. ได้โครงงานที่ประเมินความสำเร็จจากการจัดทำ Blog

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูลข่าวสาร

3. ได้จัดทำโครงงานค้นคว้าอิสระ 1 เล่ม

7.3 เป้าหมายเชิงเวลา(ได้แก่ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย หรือช่วงเวลาที่กำหนด)

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2557 จำนวน 37 วัน

8.วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน

1. เสนอหัวข้อโครงงาน

2. ออกแบบงาน

3. จัดทำ Blog

4. รวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา/ทดลอง ไว้ในรูปแบบของ Blog

5.สรุปผลการศึกษา

9. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2557รวม 37 วัน

10. แผนดำเนินการ - แผนการและกิจกรรมดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 หมายเหตุ
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

10. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ

ประมาณการรายจ่าย จำนวน 3,000 บาท

11.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1. คอมพิวเตอร์

2. กระดาษ A4

3. อุปกรณ์ตกแต่ง Blog เพื่อสร้างความน่าสนใจ

12.ปัญหาในการดำเนินงานและการแก้ปัญหา

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกลุ่มผู้ค้าอาหารสุกรในจังหวัดนครปฐม ในความซื่อสัตย์และมีขั้นตอนที่ถูกต้องต่อกลุ่มลูกค้าอาหารสุกรในจังหวัดนครปฐม เพื่อให้เกิดความพึ่งพอในในการทำการค้าระหว่างลูกค้าอาหารสุกรกับผู้ค้าอาหารสุกรมากขึ้น

14.ภาคผนวก

- ภาพประกอบขั้นตอนการทำโครงงาน

.....................................................ผู้จัดโครงการ

(................................................................)

เขียน 28 Aug 2014 @ 11:47 ()


ความเห็น (0)