อนุทิน 137206 - ชยพร แอคะรัจน์

วิชา ระบบปลูกพืช Cropping System 03-021-302 2-3-3

1. ประวัติและความสำคัญของระบบปลูกพืช

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระบบปลูกพืช

3. ประเภทของระบบปลูกพืช

4. การบริหารงานฟาร์ม

5. การจำแนกเขตภูมิอากาศและการวิเคราะห์ฝน สำหรับระบบปลูกพืช

6. การวิจัย ทดสอบ และประเมินผล ระบบปลูกพืช

7. การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบปลูกพืชสู่เกษตรกร

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7

เขียน 28 Aug 2014 @ 09:16 () แก้ไข 08 Sep 2014 @ 13:58, ()


ความเห็น (1)

กำแพงก็พายุเข้า..ลมแรง..ครับ…