อนุทิน 137190 - บุษยมาศ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เข้าร่วมประชุมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร + รษก.ผอ.สนอ. + ผอ.กองทุกกอง + เลขาคณะ ฯลฯ

           เกี่ยวกับภาระงานของกองบริหารงานบุคคล การกระจายอำนาจ ภาระงานที่ปฏิบัติในเชิงประสาน

           งาน

         - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๓ แฟ้ม

เขียน 27 Aug 2014 @ 11:52 () แก้ไข 27 Aug 2014 @ 11:52, ()


ความเห็น (0)