อนุทิน 137190 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เข้าร่วมประชุมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร + รษก.ผอ.สนอ. + ผอ.กองทุกกอง + เลขาคณะ ฯลฯ

           เกี่ยวกับภาระงานของกองบริหารงานบุคคล การกระจายอำนาจ ภาระงานที่ปฏิบัติในเชิงประสาน

           งาน

         - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๓ แฟ้ม

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)