อนุทิน #137031

๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

- เดินทางสู่ กทม. เพื่อนำผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการตำแหน่งผศ.และ รศ. 

  รวม ๒ วัน

เขียน:

ความเห็น (0)