อนุทิน 137012 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๘๑๓ |

"สังคมมิติ"

"... สังคมมิติ เป็นเทคนิควิธีที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของบุคคลภายในกลุ่ม ช่วยชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มและโครงสร้างของความสัมพันธ์โดยภาพรวมของกลุ่มที่ศึกษา ดังนั้น การทำสังคมมิติจะช่วยให้ครู (และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) ได้ทราบคุณค่าทางสังคมของนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนนั้น ๆ ทำให้มองเห็นลักษณะการปรับตัวทางสังคมของเด็กว่าใครมีเพื่อนมาก น้อย หรือไม่มีเลย อันจะนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูได้ทราบว่านักเรียนในห้องนั้น มีการแบ่งเป็นกลุ่มกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์ต่อกันหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้ครู (และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) ได้หาทางปรับปรุงให้เด็กนักเรียนในห้องมีความสัมพันธ์กันดีขึ้นไป ..."

อ้างอิงจาก http://www.anantasook.com/social-dimension-interac...

เขียนโดย ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข

(วันนี้ได้ใช้สังคมมิติครั้งแรกอย่างจริงจัง)

เขียน 16 Aug 2014 @ 01:06 ()


ความเห็น (0)