อนุทิน 136995 - บุษยมาศ

(๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)

(เช้า)

- เข้าร่วมประชุมกับอธิการบดี + รองอธิการบดีฝ่ายแผน + ผอ.กนผ. + เจ้าหน้าที่ของกบค. เกี่ยวกับ

  ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๑๐ แฟ้ม

(บ่าย)

- ประชุมร่วมกับกองแผน เรื่อง การปรับระบบของพนักงาน ม. ทั้งหมด

- ประชุมเรื่่องการจัดทำแผน การโอนงบประมาณเหลือจ่าย การดำเนินการกันเงินเหลื่่อมปี การบริหาร

  งบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร

เขียน 15 Aug 2014 @ 11:25 ()


ความเห็น (0)