อนุทิน 136925 - นายประพันธ์ วรรณวิจิตร

ภาษาไทย การ ฟัง และการดู

การฟังและการดู

ความหมายของการฟังและการดู

การฟังและการดู หมายถึง การรับรู้เรื่องราวต่างๆ จากแหล่งของเสียงและภาพ หรือเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการฟังจากผู้พูดโดยตรง หรือ ฟัง และ ดู ผ่านอุปกรณ์ หรือสิ่งต่างๆแล้วเกิดการรับรู้และนำไปใช้ประโยชน์ โดยต้องศึกษาจนเกิดความถูกต้องแน่แล้ว อย่างมีประสิทธิภาพ

การฟัง และ การดู ที่ดี

1  ต้องรู้จุดมุ่งหมายของการฟังและดู และต้องจดบันทึกไว้เพื่อเตือนความจำ

2  ต้องฟังและดูโดยปราศจาก อคติ เพื่อการวิเคราะห์ วิจารณ์ที่ตรงประเด็น

3  ให้ความรวมมือในการฟัง และ ดู ด้วยการร่วมกิจกรรม

จุดมุ่งหมายของการฟัง

1 ฟังเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่อง อะไร,ที่ไหน ,อย่างไร

2 ฟังเพื่อให้ได้ใจความโดยละเอียด

3 ฟังเพื่อหาเหตุผลมาโต้แย้ง หรือคล้อยตาม

4 ฟังเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน

5 ฟังเพื่อส่งเสริมจินตนาการ

จุดมุ่งหมายของการดู

1 ดูเพื่อให้รู้  เป็นการดูเพื่อให้เป็นคนที่ทันโลกทันเหตุการณ์ 

2 ดูเพื่อ การศึกษาหาความรู้ ในการศึกษา 

3 ดูเพื่อ ความเพลิดเพลิน เจริญใจ

4 ดูเพื่อ ยกระดับจิตใจ ความนึกคิด


เขียน 11 Aug 2014 @ 13:00 () แก้ไข 11 Aug 2014 @ 13:02, ()


ความเห็น (0)