อนุทิน 136880 - บุษยมาศ

๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๒ แฟ้ม

         - ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ ประเภทสอน + บริหาร เพื่อนำเข้าที่ประชุม

           ก.บ.

         - ประชุมเจ้าหน้าที่ภายในกอง เกี่ยวกับโครงสร้างภายในกอง ฯ ซึ่งผ่านที่ประชุมสภา ม.

(บ่าย) - ประชุมร่วมกับสำนักงานอธิการบดี (รวมกอง ๙ กอง) อธิบายเกี่ยวการดำเนินการโครงสร้างและ

            อัตรากำลังในภาพรวมของ สนอ. เพื่อจะได้ดำเนินการต่อในเรื่องของตำแหน่งและ Job

เขียน 08 Aug 2014 @ 09:25 ()


ความเห็น (0)