อนุทิน #136857

  ติดต่อ

๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๔ แฟ้ม

         - พบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการที่มีการ

           ปรับแก้ เพื่อให้สายวิชาการได้ใช้ปฏิบัติ

(บ่าย) - ประชุมร่วมกับกรรมสอบสวนพนักงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับมีประวัติอาชญากรรม

  เขียน:  

ความเห็น (0)