อนุทิน 136768 - นายประพันธ์ วรรณวิจิตร

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

1. การสังเกต     การสังเกต เป็นวิธีการหนึ่งที่จะได้มาซึ่งข้อสงสัย รับรู้ข้อมูล พิจารณาข้อมูลจากปรากฏการณ์ทาง   ธรรมชาติที่เกิดขึ้น

2. ตั้งสมมุติฐาน    การตั้งสมมุติฐาน เป็นการระดมความคิด สรุปสิ่งที่คาดว่าจะเป็นคำตอบของปัญหา หรือข้อสงสัยนั้นๆ

3. ออกแบบทดลอง   การออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาผลของตัวแปรที่ต้องศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอื่นๆที่อาจมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษา

4. ดำเนินการทดลอง   เป็นการจัดกระทำกับตัวแปรที่กำหนด ซึ่งได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องการศึกษา 

5. รวบรวมข้อมูล   เป็นการบันทึกรวบรวมผลการทดลอง หรือผลจากการกระทำของตัวแปรที่กำหนด

6. สรุปผลการทดลอง  แปรและสรุปผลการทดลอง และนำไปใช้

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 13 ทักษะดังนี้

1 ทักษะขั้นมูลฐาน 8 ทักษะ ได้แก่

    1. ทักษะการสังเกต   ( Observing )

    2. ทักษะการวัด   ( Measuring )

    3. ทักษะการจำแนก หรือทักษะการจัดประเภทสิ่งของ ( Classifying )

    4. ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา ( Using Space / Relationship )

    5. ทักษะการคำนาณ และ การใช้จำนวน  ( Using Numbers )

    6. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล  ( Comunication )

    7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล  ( Inferring )

    8. ทักษะการพยากรณ์  (  Predicting )

1 ทักษะขั้นสูงหรือทักษะขั้นผสม 5 ทักษะ ได้แก่

    1.ทักษะการตั้งสัมมุติฐาน  ( Formulating Hypothesis )

    2. ทักษะควบคุมตัวแปร  ( Controlling Variables )

    3. ทักษะการตีความและลงข้อสรุป  ( Interpreting data )

    4. ทักษะการกำหนดนิยาม เชิงปฏิบัติการ  ( Defining Operationally )

    5. ทักษะการทดลอง  ( Experimenting )    


เขียน 02 Aug 2014 @ 11:04 () แก้ไข 11 Aug 2014 @ 12:12, ()


ความเห็น (0)