อนุทิน 136584 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - รับรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ชี้แจงสิทธิต่าง ๆ การปรับตัว การอดทนในการทำงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ควรเข้าใจและทราบ ฯลฯ

(บ่าย) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๘ แฟ้ม

         - เป็นคณะกรรมการนับคะแนนของตัวแทนสภาคณาจารย์

         - ตรวจเล่มคู่มือสมรรถนะ ใกล้สมบูรณ์เต็มที

เขียน 24 Jul 2014 @ 14:56 ()


ความเห็น (0)