อนุทิน 136545 - บุษยมาศ

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(เช้า - บ่าย) - เซ็นแฟ้ม จำนวน ๙ แฟ้ม

                  - นั่งแก้ไขคู่มือสมรรถนะของบุคลากร จนใกล้จะสมบูรณ์แล้ว

                  - ตรวจคู่มือของการเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

                  - วันนี้ได้เล่มของคู่มือการทำผลงานสายวิชาการ มาแล้ว ๑ เล่ม

สำหรับปีนี้ มรภ.พิบูลสงคราม มีคู่มือด้านบุคลากร จำนวน ๓ เล่ม ปีหน้าว่ากันใหม่

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เข้าร่วมประชุมประกันคุณภาพในภาพของสำนักงานอธิการบดี

(บ่าย) - เข้าร่วมประชุมประกันคุณภาพในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

เขียน 22 Jul 2014 @ 09:06 ()


ความเห็น (0)