อนุทิน 136482 - ชยพร แอคะรัจน์

ตัวอย่าง หัวข้อที่ควรใช้เป็นแนวทาง ในการจัดทำโครงการอนุรักษ์ดินในชุมชน

- รักษาคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูก

- ปรับปรุงคุณภาพดินที่เสียไปให้ดีขึ้น

- ลดการกัดเซาะหรือป้องกันการพังทลายของดิน

- ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนในชุมชน เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากดินอย่างชาญฉลาด

เขียน 18 Jul 2014 @ 13:13 () แก้ไข 24 Jul 2014 @ 09:17, ()


ความเห็น (0)