อนุทิน #136482

ตัวอย่าง หัวข้อที่ควรใช้เป็นแนวทาง ในการจัดทำโครงการอนุรักษ์ดินในชุมชน

- รักษาคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูก

- ปรับปรุงคุณภาพดินที่เสียไปให้ดีขึ้น

- ลดการกัดเซาะหรือป้องกันการพังทลายของดิน

- ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนในชุมชน เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากดินอย่างชาญฉลาด

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)