อนุทิน 136475 - กมลทิพย์ ไขแสงทอง


รางานความก้าวหน้าหน่วยฝึกที่ 8 เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ครั้งที่ 7

วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557เข้ารวมพิธีบายศรีสู่ขวัญ  กิจกรรมรับน้อง ปี 1 กิจกรรมรับน้องเอกพัฒนาชุมชน

จะเป็นการทำบุญร่วมกัน ทั้งครูบาอาจารยื  รุ่นพี่ รุ่นน้อง  ทุกหมุ่เรียน  ทุกชั้นปี  

ที่อาคารกิจการนักศึกษาชั้น 2 มหาวิทยาลัยรารชภัฏนครปฐม


วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557


ค้นหาเอกสารโฉนดที่ดินตามเลขที่สำรวจ  ผท4 ผท 5  ตามพยัญชนะตัวอักษรเล่มละ 1 หมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน และแยกเอกสาร ระหว่างโฉนดที่ดินกับแบบสำรวจข้อมูลที่ดิน  แล้วนำมาเรียงใส่แฟ้มของแต่ละหมู่บ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฏาคม 2557

ถ่ายเอกสารแบบสอบถามข้อมูลชุดพื้นฐาน 7 ด้าน (ระดับบุคคลและครอบครัว)  ภายใต้โครงการเสริมพลังการขับเคลื่่อนตำบลสุขภาวะเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัลบาล  ด้วยการพัฒนาระบบข้อมุล  ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน(สำนัก3)


วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557


ร่วมกันทำงานแต่ละกองที่ตนเองได้รับมอบหมาย


เขียน 18 Jul 2014 @ 11:29 () แก้ไข 18 Jul 2014 @ 11:34, ()


ความเห็น (0)