อนุทิน 136459 - ชยพร แอคะรัจน์

  ติดต่อ

การจัดการ คือ กระบวนการนำทรัพยากรบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยมีขั้นตอนการบริหาร คือ

1.การวางแผน
2.การจัดการองค์การ
3.การชี้นำ
4.การควบคุม
เพื่อให้งานที่ทำได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)