อนุทิน #136459

การจัดการ คือ กระบวนการนำทรัพยากรบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยมีขั้นตอนการบริหาร คือ

1.การวางแผน
2.การจัดการองค์การ
3.การชี้นำ
4.การควบคุม
เพื่อให้งานที่ทำได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)