อนุทิน 136459 - ชยพร แอคะรัจน์

การจัดการ คือ กระบวนการนำทรัพยากรบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยมีขั้นตอนการบริหาร คือ

1.การวางแผน
2.การจัดการองค์การ
3.การชี้นำ
4.การควบคุม
เพื่อให้งานที่ทำได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

เขียน 17 Jul 2014 @ 13:23 () แก้ไข 24 Jul 2014 @ 09:21, ()


ความเห็น (0)