อนุทิน 136254 - นางสาว ปัทมวรรณ วัยยิ่งยุทธ์

  ติดต่อ

หน่วยฝึกที่13 เทศบาลตำบลบ่อพลับ  สัปดาห์ที่5

ประทับตรายางให้กับเทศบาล และทำแผนที่เดินดินของหมู่บ้านและศึกษาข้อมูลของหมู่บ้าน

  เขียน:  

ความเห็น (0)