อนุทิน 136225 - บุษยมาศ

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เข้าร่วมฟังประชาพิจารณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เกี่ยวกับเรื่องการขอต่อสัญญา

           จากเดิม ๓ ๓ ๕ ๗ เป็นการต่อสัญญาระยะแรก - อายุ ๖๐ ปี

(บ่าย) - เข้าร่วมฟังประชาพิจารณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญา

            เช่นเดียวกันกับช่วงเช้า

         - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๗ แฟ้ม

         - เข้าร่วมประชุมกับกองแผน ฯ เกี่ยวกับการจัดทำค่าใช้จ่ายประจำปีงบ ฯ ๒๕๕๘

เขียน 02 Jul 2014 @ 12:03 ()


ความเห็น (0)