อนุทิน 13611 - กวิน

กวิน

ที่ชื่อว่า โจร มีอธิบายว่า ผู้ใดถือเอาสิ่งของอันเขาไม่ได้ให้ ได้ราคา ๕ มาสก ก็ดี เกินกว่า ๕ มาสก ก็ดี ด้วยส่วนแห่งความเป็นขโมย ผู้นั้นชื่อว่า โจร ด้วยเหตุนี้ทั้ง Robin hood และ องคุลีมาล จึงถือเป็นโจร ตรวจทานกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ออนไลน์ ได้ความว่า

มาสก  [มา-สก] น. ชื่อมาตราเงินในครั้งโบราณ ๕ มาสก เป็น ๑ บาท. (ป.; ส. มาษก).

ราคา ๕ มาสก คือราคาทองคำหนัก 1 บาท ซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับ น้ำหนักของเมล็ดข้าวเปลือก ๒๐ เมล็ด 

บาท , บาท-  [บาด, บาดทะ-] น. ตีน, ราชาศัพท์ว่า พระบาท. (ป., ส. ปาท).  
บาท ๒  น. มาตราเงินตามวิธีประเพณี ๑๐๐ สตางค์ หรือ ๔ สลึง เท่ากับ  ๑ บาท, อักษรย่อว่า บ.; เขียนตามวิธีโบราณดังนี้ (อักขระพิเศษ)  หมายความว่า ๓ บาท; ชื่อมาตราชั่งตามวิธีประเพณี สําหรับกําหนด นํ้าหนักเท่ากับเงินหนัก ๑๕ กรัม. 
บาท ๓  น. ส่วนหนึ่งของบทแห่งคําประพันธ์ เช่น โคลง ๔ สุภาพ บทหนึ่ง  มี ๔ บาท.
บาท ๔  น. ช่วงเวลาเท่ากับ ๑ ใน ๑๐ ของชั่วโมง เท่ากับ ๖ นาที.
 
ฉะนั้น ๕ มาสก = น้ำหนักทองหนัก ๑ บาท = น้ำหนักเงินหนัก ๑๕ กรัม. = น้ำหนักข้าวเปลือกหนัก 20 เมล็ด

เขียน 29 Jun 2008 @ 16:59 () แก้ไข 30 Jun 2008 @ 13:39, ()


ความเห็น (0)