อนุทิน 135984 - prayat duangmala

เข้าเน็ตไม่ได้สองวัน ไม่รู้เป็นเพราะเครื่องเราหรือเปล่า หลานเล่นได้..วันนี้ก็เลยรีบเข้าตอนเช้าก่อนเข้าอบรมอีกวันผ่านมาสองวันแล้ว วิชาการทั้งนั้น การอบรมคัดกรองเด็กตั้งแต่วันศุกร์..วันนี้อีกวันขอ..

อาศัยตามความในมาตรา ๓ และมาตร ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๒ ประเภทของคนพิการ มีดังต่อไปนี้

  • (๑)บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
  • (๒)บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  • (๓)บุคคลที่มีความบกพร่องทางการสติปัญญา
  • (๔)บุคคลที่มีความบกพร่องทางการร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
  • (๕)บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  • (๖)บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
  • (๗)บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
  • (๘)บุคคลออทิสติก
  • (๙)บุคคลพิการซ้อน
เขียน 22 Jun 2014 @ 07:24 ()


ความเห็น (0)