อนุทิน #135836

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมทบทวนข้อตกลงในการปฏิบัติงานของสายวิชาการและสมรรถนะของผู้บริหาร

(บ่าย) - ประชุมการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิต ฯ)

เขียน:

ความเห็น (1)

ประชุมเป็นนิจสิน นะคะพี่