อนุทิน 135738 - จันทิมา วาฮะ

ชื่อการศึกษา   ผลการพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

                        ด้วยการละเล่นของเด็กไทย ในโรงเรียนบ้านกาวะ

ชื่อผู้รายงาน   นางจันทิมา วาฮะ

                        ตำแหน่งครู ชานาญการ

หน่วยงาน        โรงเรียนบ้านกาวะ

ปีที่ศึกษา          2556

                                                                        บทคัดย่อ

                         การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์ด้วยการละเล่นของเด็กไทยที่พัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในโรงเรียนบ้านกาวะ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ในโรงเรียนบ้านกาวะ ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยการละเล่นของเด็กไทย 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ในโรงเรียนบ้านกาวะ ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยการละเล่นของเด็กไทย

                          กลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง อายุ 5 – 6 ปี ที่กาลังเตรียมความพร้อมอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนบ้านกาวะ อาเภอสุไหงปาดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมี 1 ห้องเรียน จานวน 28 คน กาหนดเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม ซึ่งได้มาด้วย วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบบแผนการศึกษาเป็นแบบ One Group Pretest – Posttest Design เด็กปฐมวัยในกลุ่มทดลองสอนโดยให้ได้รับประสบการณ์ด้วยการละเล่นของเด็กไทย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์ด้วยการละเล่นของเด็กไทย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.58 มีคุณภาพระดับมาก แบบทดสอบวัดจริยธรรม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 และแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ในโรงเรียนบ้านกาวะ ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยการละเล่นของเด็กไทย ซึ่งค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

                        1. แผนการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทย ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96

คุณภาพค่าเฉลี่ยที่ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.58 มีคุณภาพระดับมาก (  = 4.29)

                        2. เด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ในโรงเรียนบ้านกาวะ หลังได้รับการจัด

ประสบการณ์ด้วยการละเล่นของเด็กไทยมีจริยธรรมสูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์อย่างมี

นัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .01

                        3. พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ในโรงเรียนบ้านกาวะ ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยการละเล่นของเด็กไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.30)

เขียน 03 Jun 2014 @ 15:59 ()


ความเห็น (0)