อนุทิน 135692 - กาญจนา พงษ์ธนู

เผยเเพร่ความรู้ทางวิชาการ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

                                                              บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้วิจัย : นางกาญจนา พงษ์ธนู

ปี พ.ศ.: 2556

การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อศึกษาความ พึงพอใจของเด็กปฐมวัยต่อชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 13 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยจำนวน 7 ชุด 2) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 14 แผน 3)แบบวัดทักษะกระบวน การทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือวัดในการปฏิบัติและกระบวนการทางความคิดเกี่ยวกับทักษะกระบวน การทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 30 ข้อ 4) แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนเป็น เครื่องมือวัดความสามารถในการปฏิบัติและกระบวนการทางความคิดเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของผู้เรียนก่อนและหลังจากใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จบในแต่ละชุดกิจกรรม 7 ชุด ชุดละ 5 ข้อ 5) แบบวัดความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยต่อการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้สูตร t – test แบบ Dependent Samples ผลการศึกษาพบว่า

1. ได้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย 7 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ลักษณะของดอกไม้ ชุดที่ 2 ประเภทของดอกไม้ ชุดที่ 3 ไม้ประดับชนิดต่างๆ ชุดที่ 4 ประโยชน์และโทษของดอกไม้ ชุดที่ 5 ประโยชน์และโทษของใบไม้ ชุดที่ 6 การบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับ ชุดที่ 7 การรักษาสิ่งแวดล้อม

2. ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.84 / 84.87 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

3. ผลการทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการใช้ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

4. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองเพดาน อำเภอปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ต่อการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับพอใจมาก (ค่าเฉลีี่ย= 4.48 )  

ผู้เผยเเพร่ นางกาญจนา พงษ์ธนู

เขียน 31 May 2014 @ 12:05 () แก้ไข 31 May 2014 @ 12:14, ()


ความเห็น (0)