อนุทิน #135670

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- ลาหยุด ๑ วัน

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๙ แฟ้ม

- เคลียร์เรื่องเงินยืมทดรอง

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๗ แฟ้ม

- เคลียร์เรื่องเงินยืมทดรอง ๕ กอง

เขียน:

ความเห็น (0)