อนุทิน 135482 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๖๔๘ |

"มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.๒๕๕๖"

ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า
หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ดังต่อไปนี้

(ก) มาตรฐานความรู้ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้

๑) ความเป็นครู

๒) ปรัชญาการศึกษา 

๓) ภาษาและวัฒนธรรม 

๔) จิตวิทยาสำหรับครู

๕) หลักสูตร 

๖) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

๙) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๑) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

...

จากเดิมมี ๙ มาตรฐานความรู้ ปรับเป็น ๑๑ มาตรฐานความรู้

...

ทำให้มหาวิทยาลัยที่ผลิตครูก็ต้องปรับตัว โดยการปรับหลักสูตรด้วย

เขียน 21 May 2014 @ 16:11 ()


ความเห็น (0)