อนุทิน 13547 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศนียบััตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

พระอธิการมงคล ปญฺญาวุโธ (ถีราวุฒิ)

ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

เมื่อวันที่ ๓๑  เดือน มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๐

ขอจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒  เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๐

พระครูปุริมานุรักษ์   คณะบดีคณะสังคมศาสตร์                            พระธรรมโกศาจารย์  อธิการบดี   

     วันนี้เพื่อนๆ ของอาตมา ทุกคน ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)  และไ้ด้รับประกาศนียบัตรจากเจ้าคณะหนใต้ ณ ศาลาห้องประชุม วัดคอหงส์ประดิษฐาราม หาดใหญ่  ทุกคนต่างก็มีความปลื่มใจและสบายใจที่สำเร็จการศึกษาและได้รับใบประาศนียบัตรในครั้งนี้

ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆทุกคน

เขียน 29 Jun 2008 @ 00:46 ()


ความเห็น (0)