อนุทิน 135454 - บุษยมาศ

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- กบค. เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การทำคู่มือปฏิบัติงานหลักและการบันทึก

  สมรรถนะ" สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของ มรภ.พิบูลสงคราม ณ ศูนย์เทคโนโลยี

  สารสนเทศ ชั้น ๒ = ๑ วัน

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เป็นหัวหน้าคุมสอบนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

(บ่าย) - เซ็นผ่านงานให้เจ้าหน้าที่ จำนวน ๗ แฟ้ม

         - แนะนำการสั่งการให้ รษก.อธิการบดี ในการสั่งการให้ ผอ.กองกลาง รษก.ผอ.สนอ.

         - แนะนำให้งานนิติกร ร่างคำสั่งสั่งการให้ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา มารักษาราชการ ฯ ผอ.กองกลาง

           และแต่งตั้งบุคคลให้ไปปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กองพัฒนานักศึกษา

เขียน 20 May 2014 @ 07:59 () แก้ไข 20 May 2014 @ 14:57, ()


ความเห็น (0)