อนุทิน 135441 - ลัดดา

ลัดดา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทคัดย่อ.docxบทคัดย่อ.docx

การรายงานนี้มีวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/802) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบางลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2556จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ t-test ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.38/85.11 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .053. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.86 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

เขียน 19 May 2014 @ 13:56 () แก้ไข 17 Jun 2014 @ 14:04, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอเป็นวิทยาทานได้เปล่าครับ จะได้นำมาทดลองใช้กับเด็กผมบ้าง