อนุทิน 135416


แม่น้องขนมผิง
เขียนเมื่อ

สรุป e-Learning M-learning  U-learning


e-Learning
     e-Learning มีพัฒนาการมาจากการศึกษาทางไกลผ่านระบบไปรษณีย์ คำว่า  e-Learning หมายถึง การเรียนในลักษณะใดก็ได้  ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะสำคัญของ e-Learning

1. Anywhere Anytime หมายถึง e-Learning ควรต้องช่วยให้โอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง

2.  Multimedia หมายถึง e-Learning ควรต้องคำนึงการนำเสนอเนื้อหาโดยใช้ประโยชน์  จากสื่อประสมเพื่อช่วยในการประมวล

     ผลสารสนเทศ

3.  Non-Linear หมายถึง e-Learning  ควรต้องมีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรง

4.  Interaction หมายถึง e-Learning ควรต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนโต้ตอบ กับเนื้อหาหรือผู้อื่นได้

5.  Immediate Response หมายถึง e-Learning ควรต้องมีการออกแบบให้มีการทดสอบ  การวัดผลและการประเมินผล

      ซึ่งให้ ผลป้อนกลับโดยทันทีแก่ผู้เรียน

องค์ประกอบของ e-Learning

1.  เนื้อหาของบทเรียน

2.  ระบบบริหารการเรียน

3.  การติดต่อสื่อสาร

4. การสอบ / วัดผลการเรียน

ประเภทของ e-Learning

1. แบบการสอน (Instruction)

2.  แบบสอนซ่อมเสริมหรือทบทวน (Tutorial)

3.  แบบฝึกหัดและฝึกปฏิบัติ (Drill and Practice)

4.  แบบสร้างสถานการณ์จำลอง (Simulation)

5.  แบบสร้างเป็นเกม (Game)

6.  แบบการแก้ปัญหา (Problem Solving)

7.  แบบทดสอบ (Test)

8.  แบบสร้างสถานการณ์เพื่อให้ค้นพบ (Discovery)

รูปแบบของ e-Learning ในประเทศไทย

     มีรูปแบบการนำเสนอผลงานแบ่งได้ 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ

   -   การนำเสนอในลักษณะ Web Based Learning รูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีเว็บเพจเป็นสื่อในการนำเสนอ

   -  การนำเสนอในลักษณะ e-Learningเทคโนโลยีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ล่าสุด เป็นระบบที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก WBIและเพิ่มเติมระบบจัดการ/

        บริหารหลักสูตรและการเรียนรู้

บทบาทของผู้สอนบทบาทของผู้เรียน

          บทบาทของผู้สอนใน e - Learning  จะเปลี่ยนไปเป็นผู้ให้คำแนะนำ (Guide) เป็นผู้ฝึก (Coach)  เป็นผู้อำนวยความสะดวก(Facilitator) และเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)  ต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

     บทบาทของผู้เรียนจะเปลี่ยนแปลงจากการเป็นผู้รับมาเป็นผู้สำรวจสารสนเทศ ผู้คิด  ผู้ลงมือปฏิบัติ  ในลักษณะเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียนคนอื่นอย่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน

การประยุกต์ใช้ e-Learning  กับการศึกษา

-  e-Learning มีความจำเป็นและเข้ามามีบทบาทกับการศึกษาทั่วโลกอย่างสูง เพราะ สามารถศึกษาหาความรู้ได้ทุกที่

                   ทุกเวลาe-Learning จึงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

-  การจัดการการเรียนการสอนด้วย e-Learning  ทำให้ต้นทุนในการจัดการหลักสูตรต่ำ

ข้อดีของ   e-Learning

-   เอื้ออำนวยให้กับการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่  รวมทั้งบุคคล

ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องการเรียนและสอนในเวลาเดียวกัน

- ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันในห้องเรียน

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  และผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา ระยะทางในการเรียนได้เป็นอย่างดี

ผู้เรียนที่ไม่มีความมั่นใจ  กลัวการตอบคำถาม ตั้งคำถาม  ตั้งประเด็นการเรียนรู้ในห้องเรียนความ

ข้อเสียของ   e-Learning

-   ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก  ปฏิกิริยาที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน

-   ไม่สามารถสื่อความรู้สึก อารมณ์ในการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง

-   ผู้เรียน และผู้สอน จะต้องมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  ทั้งด้านอุปกรณ์ทักษะการใช้งาน

-   ผู้เรียนบางคน ไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

m-Learning
m-Learning ย่อมาจาก mobile learning ซึ่งเป็นการพัฒนาอีกขั้นของ e-Learning เป็นการผสมผสานที่ลงตัวของการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย

ความหมาย

การจัดการเรียนการสอนหรือบทเรียนสำเร็จรูป (Instruction Package) ที่นำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีไร้สาย  (wireless telecommunication network) และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่และทุกเวลา

กระบวนการเรียนรู้ของ M-learning

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1 ผู้เรียนมีความพร้อม และเครื่องมือ

ขั้นที่ 2 เชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย  และพบเนื้อหาการเรียนที่ต้องการ

ขั้นที่ 3 หากพบเนื้อหาจะไปยังขั้นที่ 4 แต่ถ้าไม่พบจะกลับเข้าสู่ขั้นที่  2

ขั้นที่ 4 ดำเนินการเรียนรู้  ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในเครือข่าย

ขั้นที่ 5  ได้ผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์

ความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนรู้  และการจัดการศึกษา

ทำให้เปลี่ยนสภาพการเรียนจากที่ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง  ไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้เรียน  จึงเป็นการส่งเสริมให้มีการสื่อสารกับเพื่อนและผู้สอนมากขึ้นสามารถรับข้อมูลที่ไม่มีการระบุชื่อได้  ซึ่งทำให้ผู้เรียนที่ไม่มั่นใจกล้าแสดงออกมากขึ้นส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้จริง

ลักษณะเด่น m-learning

               -    มีความเป็นส่วนตัวสูง

               -   สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาและสถานที่  เพราะใช้เทคโนโลยีแบบไร้สาย

ลักษณะด้อย m-learning

               -    อุปกรณ์แบบไร้สายมีหลายรุ่น หลายยี่ห้อ  คุณสมบัติของแต่ละเครื่องก็แตกต่างกัน  การใช้งานก็ย่อมแตกต่างกันไป

               -    ค่าใช้จ่ายสูง เพราะการออนไลน์  ผ่านอุปกรณ์ไร้สายจำพวกโทรศัพท์มือถือและ PDA มีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าการเล่น อินเทอร์เน็ต  บนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC หลายเท่า

U-learning

U-Learning   คือ การจัดการเรียนการสอนหรือบทเรียนสำเร็จรูป (Instruction Package) ที่นำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายทั้งแบบใช้สายและไร้สาย  รวมไปถึงพวกอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประมวลผลแบบไร้ขอบเขต  ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่และทุกเวลา

ลักษณะที่สำคัญ  และการประยุกต์ใช้

นับตั้งแต่การคิดค้นอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ กระบวนการเรียน (Education  Process) พัฒนาการในวงการการศึกษาได้พัฒนาควบคู่ไปกับวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขต

ข้อดี ข้อจำกัด ของ u-learning

Adaptive  learning เป็นการเรียนรู้ที่ปรับวิธีการให้ตรงกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน  การสอนที่ปรับให้เข้ากับผู้เรียนทำให้เกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วประสิทธิภาพสูงและเข้าใจได้มากกว่า

Ubiquitous  Learning Environment (ULE) เป็นสถานการณ์การเรียนรู้แบบ pervasive (omnipresent education or  learning) การเรียนเกิดขึ้นรอบตัวนักเรียนโดยนักเรียนอาจไม่รู้ตัว  ข้อมูลได้รวมไว้ในอุปกรณ์ต่างๆ  การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่ว่าผู้ใช้งานจะเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ

การให้บริการที่สามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทั้งสถานที่  อุปกรณ์  ปัจจัยทางกายภาพอื่นๆ

การบูรณาการ U-learning นั้นทำให้เกิดประโยชน์ต่อประสบการณ์การเรียนแบบกลางแจ้ง  (outdoor) และการเรียนในร่ม (indoor) ตัวอย่างการเรียนกลาง
ข้อจำกัด

ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมถึงขนาด Ubiquitous  ต้องใช้การลงทุนสูงมาก

จำนวนผู้ใช้บริการ  และผู้ที่มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าว ยังน้อย  ไม่คุ้มค่าการลงทุน

แหล่งอ้างอิง

http://dutsadee24.blogspot.com/2013/08/e-learning-m-learning-u-learning.htmlความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี