อนุทิน 135415 - นายบุญมี มุคสิงห์

หัวข้องานวิจัยที่ตั้งใจจะศึกษาคือ

พัฒนาระบบการยืนยันตัวตนผู้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อนำมาใช้เสริมแรงการเรียนการสอน ของนักเรียน ซึ่งมีส่วนที่ ต้องศึกษา และประยุกต์หลายส่วน คือ

1. การจัดการระบบ การยืนยันตัวตน ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต  ซึ่งจะต้องทำการบริหารจัดการ การกำหนดสิทธิ์ ของผู้ใช้ โดยแยกตามกลุ่มและประเภทผู้เรียน ตามพฤติกรรมการเรียน เพื่อเป็นการเสริมแรง

2. รูปแบบการเสริมแรง ที่ต้องนำมาใช้กับนักเรียน ทั้งการเสริมแรงทางลบ และการเสริมแรงทางบวก

3. การพัฒนาบทเรียน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำบทเรียนมาใช้พัฒนาผู้เรียน โดยใช้ระบบการเสริมสร้างที่พัฒนาขึ้น

เขียน 18 May 2014 @ 10:51 ()


ความเห็น (0)