ติดต่อ

อนุทิน #135415

หัวข้องานวิจัยที่ตั้งใจจะศึกษาคือ

พัฒนาระบบการยืนยันตัวตนผู้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อนำมาใช้เสริมแรงการเรียนการสอน ของนักเรียน ซึ่งมีส่วนที่ ต้องศึกษา และประยุกต์หลายส่วน คือ

1. การจัดการระบบ การยืนยันตัวตน ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต  ซึ่งจะต้องทำการบริหารจัดการ การกำหนดสิทธิ์ ของผู้ใช้ โดยแยกตามกลุ่มและประเภทผู้เรียน ตามพฤติกรรมการเรียน เพื่อเป็นการเสริมแรง

2. รูปแบบการเสริมแรง ที่ต้องนำมาใช้กับนักเรียน ทั้งการเสริมแรงทางลบ และการเสริมแรงทางบวก

3. การพัฒนาบทเรียน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำบทเรียนมาใช้พัฒนาผู้เรียน โดยใช้ระบบการเสริมสร้างที่พัฒนาขึ้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)