อนุทิน 135298 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๖๒๙ |

"ปฏิรูปการเรียนเปลี่ยนการสอน (๒)"

ด้านดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รองประธาน สสค. กล่าวว่า ตนมีข้อเสนอเรื่องระบบบริหารจัดการศึกษาใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์ความรู้ จากประเทศที่ประสบความสำเร็จทางการศึกษาว่า ต้องยกระดับคุณภาพครู เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนการเรียนรู้ในห้องเรียน ,ลดช่องว่างคุณภาพแต่ละโรงเรียนเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กในทุกพื้นที่เข้าถึง โรงเรียนที่ดี ,ขยายผลระบบดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ,สร้างโอกาสการเข้าถึงสื่อการอ่านและพื้นที่การอ่าน และปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังทัศนคติและทักษะการทำ งานที่ดี

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์

เขียน 10 May 2014 @ 17:33 ()


ความเห็น (0)