อนุทิน 135126 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๕๙๘ |

"งานวิจัยบล็อก"

งานวิจัย เรื่อง "การศึกษาเปรียบเทียบคุณค่าของบล็อกกับเว็บไซต์และไดอารีออนไลน์" โดย พรพรรณ ชินพงสานนท์ (๒๕๕๐) ซึ่งผู้วิจัยต้องการเปรียบเทียบคุณค่าของบล็อกอันเป็นพัฒนาการล่าสุดด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร (ในช่วงเวลาที่ศึกษา) กับเว็บไซต์และไดอารีออนไลน์

ผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาจากบล็อก ๕๐ บล็อก และสัมภาษณ์ผู้ใช้บล็อก จำนวน ๑๐๐ ท่าน ผู้วิจัยพบว่า คุณค่าของบล็อกในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ล่าสุดนั้นเริ่มจากการมีคุณค่าภายในตัวบล็อกเอง และนำไปสู่การสร้างคุณค่าภายนอก

คุณค่าภายในตัวบล็อกนั้นเกิดมาจากการเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ลึกซึ้ง อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถตกแต่งส่วนประกอบเพิ่มเติมภายในบล็อกได้อย่างหลากหลายและเป็นอิสระ ในแง่วัตถุประสงค์การใช้บล็อกก็สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายโดยตอบสนองเกือบทุกความต้องการของผู้ใช้งานด้วยการประมวลบูรณาการเนื้อหาทุกประเภทมาไว้ด้วยกันได้

จากคุณค่าภายในบล็อกดังกล่าว ส่งผลให้เกิดคุณค่าภายนอกในการใช้ตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้สร้างความสัมพันธ์ การเป็นเวทีสาธารณะ การสร้างชุมชมเสมือน เป็นพื้นที่แสดงอัตลักษณ์ เป็นแหล่งสะสมข้อมูล เป็นพื้นที่ระบายอารมณ์ เป็นพื้นที่แสดงผลงาน เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด ฯลฯ

ซึ่งผู้วิจัยสรุปว่า ลักษณะที่สามารถบูรณาการตัวเองกับสื่อต่าง ๆ ได้ดังกล่าวของบล็อกนั้นได้ช่วยเพิ่มอำนาจการสื่อสารให้ผู้ใช้งาน กล่าวคือ ทำให้ผู้ใช้งานผลิตเนื้อหาสารขึ้นได้เอง และทั้งเผยแพร่กระจายต่อไปได้อย่างไม่รู้จบ

แหล่งอ้างอิง

กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล.  คู่มือสื่อใหม่ศึกษา.  กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, ๒๕๕๕.

เขียน 01 May 2014 @ 23:47 () แก้ไข 01 May 2014 @ 23:48, ()


ความเห็น (0)