อนุทิน 135122 - prayat duangmala

เพิ่มคุณธรรม ๘ ที่เหลืออีก ๔ ข้อ

๕. หลี่ จริยธรรม คือ หลักของธรรม หลักที่นำตนสู่ความสำรวมกิริยา บริหารคนก็ใช้หลักปกครองนี้ เป็นแบบอย่าง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน สัมมาคาระวะ

๖. อี้ มโนธรรม คือ ความชอบทำ ความเหมาะสมถูกหลักธรรม มีพฤติกรรมเที่ยงตรงถูกต้อง มนุษย์ผู้ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ มีความเที่ยงธรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง

๗. เหลียน สุจริตธรรม คือ จตไม่ละโมบ ไม่มักมากในทรัพย์ที่ไม่สะอาด เป็นจิตดีงามที่มนุษย์ควรรักษา สุจริตคือรากที่ก่อเกิดคุณธรรม

๘. ฉื่อ หิริธรรมคือ จิตที่รู้ผิด รู้ละอาย จิตที่รู้แยกแยะผิดชอบชั่วดี

 ท่านขงจื้อกล่าวว่า

รู้ผิด รู้แก้ไข เป็นสิ่งประเสริฐยิ่ง

มีหิริ รู้ละอาย คือผู้มีใจหาญกล้า

เขียน 01 May 2014 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)