อนุทิน 135081 - กล้วยไข่

รายวิชาที่ใช้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2557


โดยการสอบแบ่งเป็น 3 ภาคคือ ภาค ก ข และค ดังนี้


ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ

การปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ

การปฏิบัติของวิชาชีพครู ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง

1.ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

ในเรื่องต่อไปนี้

1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

1.3 วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีไทย

1.4 กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

1.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.4.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

1.4.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

2.ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ

2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ

การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย

3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

3.1 วินัยและการรักษาวินัย

3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

3.3 มาตรฐานวิชาชีพ

3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ

3.5 สมรรถนะวิชาชีพ

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

1.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบ

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

1.4 การพัฒนาผู้เรียน

1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน

1.6 การวิจัยทางการศึกษา

1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมิน

โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก

1.ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

2.การประกอบคุณความดี

3.บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา

4.การมีปฏิภาณไหวพริบ

5.เจตคติและอุดมการณ์

ตารางสอบ

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557

 09.00 – 10.00 น.

11.00 – 12.00 น.

13.30 - 14.30 น.

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

- ความรอบรู้

- ความสามารถทั่วไป

- ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

150 

50 

50 

50

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557
 09.00 – 10.30 น.

13.30 – 15.00 น.

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 
- ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

- ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

150    


75 
75 

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557
     
09.00 น.เป็นต้นไป
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ


 - สอบสัมภาษณ์

50 

50 

เขียน 28 Apr 2014 @ 14:05 () แก้ไข 28 Apr 2014 @ 14:11, ()


ความเห็น (3)

ขอบคุณนะคะ ที่ช่วย Update ข้อมูลการสอบบรรจุครู หนูกล้วยไข่ได้สอบด้วยหรือเปล่าคะ หรือยังเรียนไม่สำเร็จหลักสูตร ครูอาร์มคงสำเร็จแล้วนะคะ ไม่ทราบว่าสอบบบรรจุได้ที่ไหน

เขียนเมื่อ 

คงได้เป็นคุณครูสมใจแล้วนะครับ…ครูกล้วยไข่ อิอิอิ

เขียนเมื่อ 

ตามมาให้กำลังใจค่ะ