อนุทิน 134738 - บุษยมาศ

๘ เมษายน ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุม กบม.

(บ่าย) - ประชุมการพิจารณาเปรียบเทียบมูลค่างานให้เป็นมูลค่าเงิน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ เพื่อเสนอขอเครื่องราชฯ ให้กับผู้ที่บริจาคเงินให้

          กับมหาวิทยาลัย วงเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

       - ตรวจข้อสอบของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน ๔๗ ราย 

       - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๖ แฟ้ม

๙ เมษายน ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมการพิจารณาความดีความชอบ ครั้งที่ ๑ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย

(บ่าย) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๗ แฟ้ม

เขียน 09 Apr 2014 @ 20:02 ()


ความเห็น (0)