อนุทิน 134644 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

๓ เมษายน ๒๕๕๗

(เช้า) - ตรวจสอบคุณสมบัติของสายวิชาการที่มาสมัครสอบ จำนวน ๘ สาขา จำนวน ๒๙ ราย

       - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๕ แฟ้ม

(บ่าย) - ประชุมร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร + พนักงานมหาวิทยาลัย + ประธานสภาคณาจารย์

          เกี่ยวกับการยกเลิกการต่อสัญญาจ้างเป็นระยะแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ฯ

เขียน 03 Apr 2014 @ 22:02 ()


ความเห็น (0)