อนุทิน 134529 - บุษยมาศ

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เข้าร่วมเป็นกรรมสัมภาษณ์กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ + คณบดี + รองคณบดีของคณะครุศาสตร์

         สาขาการบริหารการศึกษาในการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จำนวน ๒ ราย

(บ่าย) - ประเมินคะแนนผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยภายในกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๘ ราย

        - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๗ แฟ้ม + ตรวจหัวข้อการประชุม กบม. จำนวน ๖ เรื่อง

        - mail ถึง พี่เรืองชัย ม.ขอนแก่น เชิญมาพูดเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗

เขียน 26 Mar 2014 @ 10:49 () แก้ไข 26 Mar 2014 @ 21:32, ()


ความเห็น (0)