อนุทิน #134529

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เข้าร่วมเป็นกรรมสัมภาษณ์กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ + คณบดี + รองคณบดีของคณะครุศาสตร์

         สาขาการบริหารการศึกษาในการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จำนวน ๒ ราย

(บ่าย) - ประเมินคะแนนผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยภายในกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๘ ราย

        - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๗ แฟ้ม + ตรวจหัวข้อการประชุม กบม. จำนวน ๖ เรื่อง

        - mail ถึง พี่เรืองชัย ม.ขอนแก่น เชิญมาพูดเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)