อนุทิน 134501 - บุษยมาศ

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมร่วมกับคณะวิทยาการจัดการในการจัดการงานวิจัยสู่อาเซียน ฯ ที่วังจันทน์

(บ่าย) - เข้ามาทะเลแก้ว เพื่อเซ็นผ่านงาน จำนวน ๗ แฟ้ม

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมร่วมกับอธิการบดี + รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ + คณบดี + รองคณบดี + ผอ.ร.ร.สาธิต + หัวหน้าศูนย์

         การศึกษาพิเศษ เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัย : งานผ่านไปเรียบร้อย เตรียมพร้อมเพื่อนำเข้า

         สภามหาวิทยาลัย และการจัดทำอัตรากำลังของบุคลากร

      - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๘ แฟ้ม

(บ่าย) - ประชุมร่วมกับผอ.สำนัก + ผอ.สถาบัน + รอง ฯ + เจ้าหน้าที่ เช่นเมื่อเช้า ในส่วนของสำนัก สถาบัน

ทั้งหมดคือ ๑ ใน ๑๐ ภารกิจของกองบริหารงานบุคคล : ยังอีกมากมายที่กำลังทำบ้าง ระหว่างทำบ้าง...กว่าจะ Set ระบบให้อยู่ตัว

มันจะนานไหมหนอ????...เพิ่งรู้ว่าการจัดระบบงานให้กับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานบุคคล หนักจริง ๆ...แต่ถ้าสำเร็จ ก็เป็นเรื่อง

ที่น่าภูมิใจว่าทุกเรื่อง ตัวฉันทำเพื่อมหาวิทยาลัย...และเพื่อแผ่นดินจริง ๆ...ซึ่งเป็นข้อหนึ่งของหน้าที่ "ข้าราชการ" ไม่ทำเพื่อ

ประโยชน์ตนเอง แต่ทำเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

เขียน 24 Mar 2014 @ 12:57 () แก้ไข 25 Mar 2014 @ 19:35, ()


ความเห็น (0)