อนุทิน 134317 - บุษยมาศ

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ + เอกสารประกอบการสอน + หนังสือ ตำรา

          ฯลฯ ก่อนนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะใหญ่ที่ กทม. อีกครั้งหนึ่ง

(บ่าย) - พิมพ์คู่มือเรื่อง สมรรถนะของบุคลากร

        - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสินสถาพร สำรองเลี้ยงชีพ + กองทุนบำเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับตัวแทนของ

          พนักงานมหาวิทยาลัย + อธิการบดี + รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ฯ

เขียน 17 Mar 2014 @ 12:43 () แก้ไข 17 Mar 2014 @ 15:16, ()


ความเห็น (0)