อนุทิน 134242 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมเจ้าหน้าที่ภายในกองบริหารงานบุคคล จำนวน ๑๔ คน เกี่ยวกับอธิบายแผนพัฒนาบุคลากรของกองและ

          ของมหาวิทยาลัย (๓ ชั่วโมงรวด)...ไม่ค่อยได้พูด พอพูดคราวใด เสียงแหบทุกคราวสิน่า!!!...หรือว่า "ลม"

          ออกจากร่างกายมากไป คริ ๆ ๆ

(บ่าย) - ประชุมเรื่องการจัดทำภาระงานภายในกองบริหารงานบุคคลให้เสร็จสิ้นเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการกำหนด

          การแบ่งส่วนงานภายในกองใหม่ แบ่งออกเป็น ๖ งาน

        - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๙ แฟ้ม

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)