อนุทิน 134079 - บุษยมาศ

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๗ แฟ้ม

(บ่าย) - ประชุมร่วมกับ ๕ กอง + กองใหม่ ๑ กอง ในการจัดทำโครงสร้างใหม่ของแต่ละงานภายในกอง...ให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไข

          การจัดทำโครงสร้างใหม่ของภาพรวมของกองกลาง...เตรียมนัดประชุมทำโครงสร้างในภาพรวมของสำนักงานอธิการบดี โดย

          กบค. เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ...(มองเห็นแสงแห่งความสำเร็จแล้ว + เตรียมเดินหน้าต่อเรื่อง Job ของรายบุคคล)

เขียน 27 Feb 2014 @ 16:54 ()


ความเห็น (0)