อนุทิน #133844

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร เข้ามามีอิทธิพลและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การมีความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ล้วนมาจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โฆษณาเกินจริง เกิดปัญหาสร้างความเห็นผิด สร้างบริโภคนิยม ทำให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้านทรัพย์สิน ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคโดยตรง 

     ดังนั้น ความสามารถในการเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนจะต้องรู้เท่าทัน รวมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสื่อโฆษณา สามารถสร้างสรรค์สื่อสีขาวและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

เขียน:

ความเห็น (4)

ยกนิ้วให้เลยครับ…หากทำได้

ต้านไม่ได้เลยบริโภคนิยม เพราะกลัวจะเชยน่ะสิคะ ทำไงดีๆๆ

เป็นวิธีการเรียนรู้ให้พี่นักเรียนคิดได้เอง สร้างภูิมิคุ้มกันด้วยตัวเองนะคะ เยี่ยมมากค่ะ