อนุทิน 133693 - กิตติพงศ์ พลเสน

  ติดต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จะส่งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ร่วมกับนิสิตแพย์ จาก มศว. ลงฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ เป็นประจำทุกปี โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพทางด้านการสาธารณสุข กับชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ เป็นระยะเวลา ๖ สัปดาห์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จะนำนักศึกษาไปฝึกภาคสนามในพื้นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ติดตามรายละเอียดได้ที่  http://www.ph.mahidol.ac.th/field/2557/ 

เตรียมความพร้อมทางวิชาการ ๘ ก.พ.๒๕๕๗

  เขียน:  

ความเห็น (0)