อนุทิน 133553 - Dang

  ติดต่อ

 

"...ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า

จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคง  เป็นปกติสุข

ความเจริญมั่นคงทั้งนั้น จะสัมฤทธิ์ผลเป็นจริงได้   

ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง

ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ

โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น..."

 

 

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ