อนุทิน 133502 - บุษยมาศ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

(ช่วงเช้า) - ประชุมการชี้แจงการประเมินค่างานของแต่ละตำแหน่งที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม + คณะครุศาสตร์ + สำนักบัณฑิต

              ของสายสนับสนุน ประมาณ ๑๕ คน เกี่ยวกับการสร้างฐานโครงสร้างตำแหน่งและภาระงานของรายตำแหน่งและ

              การประเมินค่างานของตำแหน่งปฏิบัติการ เข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ

(ช่วงบ่าย) - ประชุมเช่นเดียวกันกับช่วงเช้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จำนวน ๒๐ คน

หมายเหตุ  : ในช่วงนี้เป็นการสร้างงานบริหารงานบุคคลให้ตามคณะและหน่วยงานภายใน ม. ให้สายสนับสนุนวิชาการเกิดความ

              แข็งแกร่งและเข้าใจงานในหน้าที่ของตนเองให้มากที่สุด เพราะในอนาคตพวกเขาต้องบริหารจัดการงานเองได้

              โดยที่ไม่ต้องเป็นภาระให้กับสายวิชาการต้องมาปฏิบัติเอง โดยต้องตัดสินใจงานเองได้ กำกับ ตรวจสอบงานได้

              นี่คือ งานใหม่ที่กองฯ ของฉันต้องทำเพื่อให้สายสนับสนุนวิชาการ เกิดความเก่งในงานของตัวเองและเป็นกำลังที่สนับสนุน

              งานวิชาการให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นภายใน ม.

นี่คือ...หน้าที่ "การพัฒนาคน"...

และเตรียม Run งานที่จะต้องทำให้เกิดให้ได้ต่ออีกแล้ว...

เขียน 29 Jan 2014 @ 16:23 () แก้ไข 29 Jan 2014 @ 16:32, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมจริงๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณ prayat…หน้าที่ไงค่ะ…ความรับผิดชอบจึงตามมา :)