อนุทิน 133491 - บุษยมาศ

๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

(ช่วงเช้า) - ประชุมชี้แจงคณะกรรมการในการประเมินค่างานของตำแหน่งชำนาญการให้กับคณะกรรมการได้ฟังเพื่อเตรียมให้คะแนน

             ในการประเมินตำแหน่งจากปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

(ช่วงบ่าย) - เป็นกรรมการสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน ๔ ราย และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา จำนวน

              ๑๒ ราย

            - เซ็นแฟ้มผ่านงานให้กับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๗ แฟ้ม

เขียน 28 Jan 2014 @ 21:02 ()


ความเห็น (0)