อนุทิน 133193 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

๑๔ มกราคม ๒๕๕๗

(ช่วงเช้า) - ประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับทีมงาน กบค. เรื่อง การวิเคราะห์งาน + 

              การจัดทำ Job Description + การจัดทำกรอบอัตรากำลัง + การประเมินค่างานในตำแหน่งชำนาญการ

              จำนวนประมาณ ๒๐ คน เป็นการเจาะลึกในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ

              มากยิ่งขึ้น ได้พูดคุย รับทราบปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหาในเชิงของงานบุคคลได้มากขึ้น

(ช่วงบ่าย) - ประชุมร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร + รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ + ทีม กบค. เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับข้อตกลงในการ

              จัดทำผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร วันนี้เป็นคณะที่ ๕ แล้ว เหลืออีก ๑ 

              คณะในวันพรุ่งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ครบทั้ง ๖ คณะ

ผลของการออกไปสัญจรตามหน่วยงานและคณะ  :  ทำให้ได้รับทราบปัญหาในการทำงาน การได้รับทราบการไม่เข้าใจ การแก้ไข

              ปัญหาในการทำงาน ไม่ว่าด้านบุคลากร ด้านการทำงาน ซึ่งได้ช่วยแก้ไขปัญหาของงานและให้งานดำเนินการต่อไปได้

เขียน 14 Jan 2014 @ 11:34 ()


ความเห็น (0)