อนุทิน 133169 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การมาเข้าค่ายธรรมะลำบากนะ...

ต้องนอนดึกตื่นเช้า ต้องมาฝึกตนเองเพื่อให้อยู่ในระเบียบในวินัย แต่ความลำบากในวันนี้ก็จะกลับกลายเป็นความสบายในอนาคต "ใฝ่ร้อน จะนอนเย็น..."

เด็ก ๆ เมื่อถึงเวลาฝึกก็ควรฝึก... เราอยากให้ลูกให้หลานได้ดีในอนาคต เราต้องฝึกตั้งแต่วันนี้

การมาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงเล็กน้อยเพียแค่ 2-3 วัน แต่ช่วงเวลานี้นั้นเด็ก ๆ จะได้ "นิสัย" ซึ่งเป็นนิสัยอันประเสริฐ ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีเมตตามอบข้อวัตรปฏิบัติอันเลิศเพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายที่ได้เกิดมานั้นประพฤติปฏิบัติและเดินตาม

ค่ายธรรมะสำหรับเด็กและเยาวชน

เขียน 13 Jan 2014 @ 17:01 () แก้ไข 13 Jan 2014 @ 17:01, ()


ความเห็น (0)