อนุทิน 133158 - บุษยมาศ

๑๓ มกราคม ๒๕๕๗

(ช่วงเช้า) - ประชุมร่วมกับกองกลาง + กองบริการการศึกษา + รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ + รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร + อธิการบดี

              + ผช.อธิการบดีฝ่ายช่วยอำนวยการ เกี่ยวกับโครงสร้างใหม่ของ ม. เซ็นผ่านงาน จำนวน ๓ แฟ้ม + เซ็นตรวจภาระงาน

              ของเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ ราย (สรุปผลงานภายใน ๑ สัปดาห์)

(ช่วงบ่าย) - ประชุมสายสนับสนุนวิชาการ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการจัดทำการวิเคราะห์ค่างาน + การจัดทำ

              Job Description + การประเมินค่างาน

            - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๓ แฟ้ม

ผลที่ได้จากการไปประชุมตามคณะ ทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารและมีความเข้าใจในเนื้องานกันมากขึ้น และทราบปัญหาในการทำงาน

เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของกองบริหารงานบุคคลให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

เขียน 13 Jan 2014 @ 08:55 () แก้ไข 13 Jan 2014 @ 21:27, ()


ความเห็น (0)