อนุทิน 133113 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
 • ๖ - ๘ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากคณะกรรมการ ๕ ท่าน  
  ทั้งครูและนักเรียนร่วมมือร่วมใจกันอย่างแข็งขัน  สร้างความประทับใจให้คณะกรรมการยิ่งนัก
  สรุปภาพรวมได้ดีมากเหมือนทีเราประเมินตนเอง
  ขอบคุณคณะครู และนักเรียนทุกคนที่ยังธำรงรักษาเกียรติภูิมิความเป็น"ราชินี" ได้ดีเสมอมา
  เพราะเรามี "พระพันปีหลวง" ที่เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาเดียวกัน
 • ๙ - ๑๐ มกราคม คณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เช่น โรงเรียนคงทองวิทยา โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม  
  และโรงเรียนบ้านหลวงวิทยาได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

                                                                               ธรรมทิพย์
                                                                          ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖   
     
                           
เขียน 11 Jan 2014 @ 05:10 () แก้ไข 11 Jan 2014 @ 09:24, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอยกมือให้ทั้งสองมือครับชื่นชม..