อนุทิน 133040 - นางสาว วารินทร์ สดวกดี

 

ชื่อการศึกษา                      ผลการพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองด้วย

                                      การละเล่นของเด็กไทย ในโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ

ชื่อผู้รายงาน                      นางสาววารินทร์ สดวกดี

                                      ตำแหน่งครู   ชำนาญการ

หน่วยงาน                          โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ

ปีที่ศึกษา                           2556

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทยที่พัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษา     ที่สอง ในโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ในโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ด้วยการละเล่นของเด็กไทย 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ในโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทย

 

                กลุ่มตัวอย่าง   เป็นเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง อายุ 5 – 6 ปี กำลังเตรียมความพร้อมอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2556 ในโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ ซึ่งมี 1 ห้องเรียน จำนวน 19 คน กำหนดเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบบแผนการศึกษาเป็นแบบ One Group Pretest – Posttest Designเด็กปฐมวัยในกลุ่มทดลองสอนโดยให้ได้รับประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.69 มีคุณภาพระดับมาก แบบทดสอบวัดจริยธรรม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 และแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทย ซึ่งค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

             

 

              ผลการศึกษาพบว่า

              1. แผนการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทย ซึ่งมีคุณภาพค่าเฉลี่ยที่ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.69 มีคุณภาพระดับมาก (= 4.05)

              2. เด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ         หลังได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทยมีจริยธรรม สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05        

             3. พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ในโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นของเด็กไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก     (= 4.45)

เขียน 08 Jan 2014 @ 14:47 ()


ความเห็น (0)